Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Składnica akt KPP w Mońkach

 Składnica Akt
Komendy Powiatowej Policji w Mońkach

 znajduje się w

Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Powiatowej Policji w Mońkach


19-100 Mońki, Al. Niepodległości 7
tel. (85) 670-37-11
fax. (85) 670-37-15

 

Podstawa prawna:
 

   Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w przepisach: 

1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta (Dz. U. z 2005 roku Nr 29, poz. 1847),

2. Zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. U. rz. KGP z 2008 roku Nr 16 poz. 95).

   W zakresie ochrony informacji zawartych w materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2005 roku Nr 196, poz. 1631).
     

Zasób archiwalny:


   Składnica Akt Komendy Powiatowej Policji w Mońkach posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny MO powstały w latach 1954-1990 oraz zespół otwarty Komendy Powiatowej Policji.

   Zgodnie z realizacją Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu część dokumentów wytworzonych przez Komendę Milicji Obywatelskiej w latach 1953-1954 została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
 

Tryb udostępniania dokumentów:

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji w Mońkach
Al. Niepodległości 7
19-100 Mońki

  

   Wniosek o udostępnienie akt z zasobu archiwalnego powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

2. Nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj dokumentu tożsamości  osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

3. Wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,

4. Cel i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

   Udostępnienie akt następuje poprzez:

1. Umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

2. Przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,

3. Przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,

4. Wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części (nie dotyczy dokumentów trwale przechowywanych).

 

Ograniczenia stosowania RODO

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:

  1. prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
  2. prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych,
  3. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

Metryczka

Data publikacji 03.10.2008
Data modyfikacji 15.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Bykowska
Osoba udostępniająca informację:
Bogdan Paniczko Zespoł ds. Administracyjno-Gospodarczych
Osoba modyfikująca informację:
Bogdan Paniczko
do góry