Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KPP w Mońkach

 1. Wydział Kryminalny
 • Elektoniczny Rejestr śledztw i dochodzeń.
 • Elektroniczny Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego.
 • Rejestr zabezpieczeń majątkowych.
 • Dziennik telegramów wychodzących.
 • Dziennik podawczy.
 • Dziennik korespondencji.
 • Elektroniczna Księga dowodów rzeczowych.
 • Księga zabezpieczonych pojazdów.
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
 • Rejestr meldunków informacyjnych (jawne).
 • Rejestr czynności oględzinowych.
 • Rejestr zarządzonych ekspertyz.
 • Rejestr osób daktyloskopowanych.
 • Rejestr wykonanych zdjęć sygnalitycznych.
 • Rejestr osób poszukiwanych.
 • Rejestr osób zaginionych kat. I.
 • Rejestr ujawnionych nn zwłok.
 • Rejestr publikacji (wnioski, fotokomunikaty).
 • Rejestr notatników służbowych.
 • Rejestr rozmów instruktażowych
 • Rejestr osób poszukiwanych
 
 1. Wydział Prewencji
 • Dziennik korespondencji sekretariatu Sekcji Prewencji i Ogniwa Ruchu Drogowego.
 • Dziennik podawczy.
 • Spisy spraw.
 • Rejestr teczek, dzienników, książek (Wkt – 111a).
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
 • Ksiązka przesyłek pozamiejscowych.
 • Książka dyslokacji służby Nieetatowych Oddziałów Policji.
 • Dziennik szkolenia Nieetatowych Pododdziałów Policji.
 • Książka nadzoru jednostki.
 • Książka służby konwojowej.
 • Rejestr meldunków informacyjnych jawnych.
 • Rejestr spraw o wykroczenia (E -RSOW).
 • Książka przebiegu służby.
 • Ewidencja usuniętych i przemieszczonych pojazdów (na koszt właściciela).
 • Książka wydania i zdania broni z pododdziału.
 • Książka dyspozytora sprzętu transportowego.
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi.
 • Rejestr czynów karalnych.
 • Rejestr zagrożeń demoralizacją.
 • Ewidencja podstawowa osób poszukiwanych.
 • Ewidencja zarządzeń i wniosków realizowanych przez Wydział Prewencji oraz posterunki policji - czynności jednorazowe.
 • Rejestr dozorów policji.
 • Dziennik telegramów wychodzących.
 • Dziennik telegramów wchodzących.
 • Książka ewidencji kluczy.
 • Rejestr potwierdzeń zgłoszeń osób skazanych, tymczasowo aresztowanych, którym zakłady penitencjarne wydały przepustki uprawniające do czasowego pobytu na wolności.
 • Skorowidz osób zatrzymanych.
 • Rejestr wydanych radiotelefonów noszonych do służby.
 • Rejestr alkotestów pobranych do służby.
 • Wydział prewencji - dane dotyczące rodzin objętych procedurą „Niebieskia Karta”.
 • Rejestr instruktażu ogólnego BHP.
 • Rejestr wypadków przy pracy w KPP w Mońkach.
 • Spis substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych używanych w KPP w Mońkach.
 
 1. Wydział Ruchu Drogowego
 • Rejestr projektów organizacji ruchu drogowego opiniowanych w KPP Mońki.
 • Księga druków ścisłego zarachowania bloczków pokwitowań.
 • Książka pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego RMP (ręczny miernik prędkości).
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości Alko-sensor i Alkometr.
 • Rejestr kart Prd 5/1.
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.
 • Rejestr zatrzymanych praw jazdy.
 • Rejestr meldunków wysłanych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
 • Rejestr wypadków i kolizji drogowych.
 • Dziennik podawczy.
 • Dziennik korespondencji Ruchu Drogowego.
 • Rejestr teczek, dzienników, książek (Wkt-111a).
 • Ksiązka doręczeń przesyłek miejscowych.
 • Rejestr meldunków informacyjnych jawnych.
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi.
 
 1. Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
 • Książka protokołów z posiedzeń Powiatowego Zespołu Zadaniowego przy Komendancie Powiatowym Policji w Mońkach.
 • Książka protokołów z narad i odpraw służbowych kierownictwa KPP w Mońkach.
 • Rejestr aktów prawnych MSWiA.
 • Rejestr aktów normatywnych KGP.
 • Rejestr aktów normatywnych KWP.
 • Rejestr aktów normatywnych KPP.
 • Rejestr porozumień MSWiA, KGP, KWP
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych.
 • Książka kontroli KPP w Mońkach.
 • Ewidencja przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków w KPP w Mońkach.
 • Rejestr upoważnień wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach.
 • Rejestr pełnomocnictw procesowych wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach.
 • Ewidencja funkcjonariuszy i pracowników pobierających delegacje służbowe.
 • Książka list obecności na odprawach służbowych w KPP w Mońkach.
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
 • Dziennik korespondencji wchodzącej sekretariatu ogólnego Komendanta.
 • Dziennik korespondencji wychodzącej sekretariatu ogólnego Komendanta.
 • Dziennik podawczy sekretariatu ogólnego Komendanta.
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych funkcjonariuszy i pracowników KPP w Mońkach.
 • Rejestr akt osobowych pracowników cywilnych.
 • Rejestr akt osobowych policjantów.
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń, świadectw pracy i ich duplikatów.
 • Ewidencja pracowników i funkcjonariuszy KPP Mońki, którzy złożyli raporty o dodatkowe zarobkowanie i udzielone zgody.
 • Rejestr książek zakupionych na rzecz jednostki.
 • Ewidencja skarg, wniosków, listów, anonimów.
 • Rejestr czynności wyjaśniających.
 • Ewidencja wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach postanowień dyscyplinarnych.
 • Ewidencja kar, orzeczenia o ukaraniu, umorzeniu, uniewinnieniu, zatarciu kary, postanowienia o odstąpieniu od ukarania, odwołania od decyzji dyscyplinarnych.
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych.
 1. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
 • Dziennik korespondencji wpływającej.
 • Dziennik korespondencji wychodzącej.
 • Dziennik ewidencyjny.
 • Dziennik podawczy.
 • Rejestr kart depozytowych.
 • Rejestr udostępnionych akt ze składnicy akt Policji.
 • Rejestr wydanych przedmiotów.
 • Ewidencja osób przebywających w kancelarii tajnej.
 • Rejestr teczek dzienników i książek ewidencyjnych.
 • Rejestr spisów akt kategorii „A”.
 • Rejestr spisów akt przekazywanych kategorii „B”.
 • Rejestr protokołów brakowania kategoria „BC”.
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE”.
 • Rejestr akt podjętych do dalszego prowadzenia.
 • Ewidencja akt zagubionych.
 • Rejestr dzienników, ewidencji teczek.
 • Rejestr aktów normatywnych.
 • Dziennik przepisów.
 • Ewidencja, rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa.
 • Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających.
 • Ewidencja wydanych przepustek okresowych.
 • Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.
 1. Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych
 • Dziennik korespondencyjny.
 • Dziennik podawczy.
 • Księga kasowa.
 • Dokumentacja dotycząca rozliczeń mandatów.
 • Książka ewidencji sprzętu/materiału w jednostce.
 • Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki w użytkowaniu.
 • Ksiązka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku.
 • Książka konserwacji sprzętu.
 1. Posterunek Policji w Goniądzu
 • Dziennik korespondencji sekretariatu pionu.
 • Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu.
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych.
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
        8. Posterunek Policji w Knyszynie
 • Dziennik korespondencji sekretariatu pionu.
 • Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu.
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych.
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych.

Metryczka

Data publikacji 07.10.2008
Data modyfikacji 07.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Malinowska
Osoba udostępniająca informację:
Bogdan Paniczko Zespoł ds. Administracyjno-Gospodarczych
Osoba modyfikująca informację:
Bogdan Paniczko
do góry