Naczelnik Wydziału Kryminalnego - Ogłoszenia o konkursach - Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o konkursach

Strona znajduje się w archiwum.

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

OGŁOSZENIE Nr 1/2014

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MOŃKACH

z dnia 07 października 2014 r.

 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału Kryminalnego

 

§ 1.

 

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Naczelnika Wydziału  Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach  ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze:

 1. w zakresie wymagań formalnych - spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);
 2. w zakresie wymagań pożądanych:
  1. mający co najmniej   6 – letni staż służby w Policji,
  2. mający co najmniej 4 – letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji o zadaniach wchodzących w zakres nadzorowany przez stanowisko objęte postępowaniem,
 3. w zakresie wymagań dodatkowych:
  1. posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,                                                                                                    

§ 2.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
 3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
 4. koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne;
 5. oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
 6. oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat,
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
 8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).

 

§ 3.

 

      Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

 

 1. sprawowanie bezpośredniego  nadzoru nad funkcjonowaniem służby kryminalnej w Komendzie;
 2. współpraca z podmiotami administracji samorządowej oraz innymi organami  i instytucjami publicznymi w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności pracy, spadek zagrożenia przestępczością oraz zwiększenie wykrywalności;
 4. podejmowanie działań na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Policji i wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli.

 

§ 4.

 

Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, Al. Niepodległości 7 19-100 Mońki w terminie do dnia 22 października 2014 r., z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach z dopiskiem „w sekretariacie nie otwierać”.

 

§ 5.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Mońkach – tel. służbowy 7121205, lub miejski – 857279205 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji. 

§ 6.

 

            Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 21 listopada 2014 r.

 

           KOMENDANT POWIATOWY  POLICJI

                               W MOŃKACH

                        /podpis nieczytelny/

                mł. insp. Stanisław Antonowicz

                         

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.10.2014
Data modyfikacji 26.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kiwaczycka-Kawałko
Osoba udostępniająca informację:
Bogdan Paniczko Zespoł ds. Administracyjno-Gospodarczych
Osoba modyfikująca informację:
Bogdan Paniczko
do góry