Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

   Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowań administracyjnego (Dz. U. z 1960r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.). oraz Instrukcja kancelaryjna stanowiąca  załącznik do Decyzji Nr 3/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

- instrukcja kancelaryjna 
 

   Sprawy przyjmowane i załatwiane w są w komórkach organizacyjnych komendy bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o przepisy wynikające z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego  oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 września 2002 roku w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. O każdym przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od Zespołu, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Sprawy kierowane do poszczególnych komórek mogą być wnoszone osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocna telefaxu (085 72-79-215). Wpływające pisma podlegają rejestracji w sekretariacie komendy, wg kolejności wpływu. Następnie są rozdzielane przez Komendanta lub Jego Zastępcę  i przekazywane merytorycznym policjantom, pracownikom, celem ich załatwienia. Kontakt z pracownikami można uzyskać telefonując na nr telefonu (85 67-03-700).

Przyjęcia do służby:

   Rozporządzenie MSWiA z dnia 23.01.2006r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz.U. nr 12, poz. 77); Decyzja nr 3/2005 z dnia 14.01.2005r Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych KWP w Białymstoku.

  Za udzielanie informacji w Zespole odpowiada jej Kierownik oraz pracownik Zespołu.
tel. 85 67-03-705
fax.85 67-03-715,
e-mail: komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl.

   Wszelkie sprawy przyjmowane przez Zespół załatwiane są na bieżąco.

   Prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, gwarantuje każdemu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63). Powyższe prawo realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.). Organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr5. poz.46). Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

   O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma.

    Do Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1. Pisemnie - drogą pocztową na adres:
                                                              Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
                                                                            Al.Niepodległości 7
                                                                               19-100 Mońki
2. Za pomocą telefaksu  (085 67-03-715),
3. Za pomocą poczty elektronicznej, na adres: komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl.
4. Ustnie do protokołu – uprawnionym do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w imieniu Komendanta Powiatowego  Policji w Mońkach (w godzinach urzędowania).

   Do udzielenia odpowiedzi wymagane jest podanie adresu pocztowego do doręczeń. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
   O kolejności rozpatrywania skarg i wniosków decyduje wyłącznie data ich wpływu do jednostki. Skargi załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Posłów na Sejm, senatorów i radnych, o sposobie załatwienia skargi, lub o stanie jej rozpatrzenia, zawiadamia się w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia (przekazania). W przypadku nie załatwienia sprawy w w/w terminach, skarżącego zawiadamia się o tym, wskazując przy tym przyczynę zwłoki i nowy termin załatwienia sprawy.
   Jeżeli KPP w Mońkach nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi, niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, przekazuje się skargę właściwemu organowi, zawiadamiając o tym równocześnie skarżącego.
   O sposobie załatwienia skargi, jej autor jest każdorazowo informowany pisemnie. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne zajętego stanowiska.
  Postępowanie skargowe nie przewiduje trybu odwoławczego.
   Zainteresowany ma możliwość uzyskania bliższych informacji, w tym dotyczących aktualnego stanu sprawy, kontaktując się telefonicznie z pracownikami Zespołu Prezydialnego,  Kadr,  Szkolenia i Ochrony Informacji Niejawnych , tel. 85 72-79-205.

   Komendant Powiatowy Policji w Mońkach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00.     

   Przy Wydziale Kontroli KWP w Białymstoku funkcjonuje również całodobowa bezpłatna infolinia Centrum Skarg Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nr telefonu 0800 343 997

   Sprawy dotyczące postępowań o udzielenie informacji publicznej są załatwiane w terminach określonych w art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112. poz. 1198).
   Kontakt z oficerem prasowym 85 67-03-747, e – mail oficer.prasowy.kpp@monki.bk.policja.gov.pl.

 

Metryczka

Data publikacji 03.10.2008
Data modyfikacji 29.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Malinowska
Osoba udostępniająca informację:
Bogdan Paniczko Zespoł ds. Administracyjno-Gospodarczych
Osoba modyfikująca informację:
Bogdan Paniczko
do góry